Rady dla rodziców w czasie pandemii

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia
 • Przyprowadź do placówki DZIECKO ZDROWE – bez objawów chorobowych
 • Dzieci przyprowadzane mogą być do przedszkola tylko przez osoby zdrowe
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
 • Rodzice pamiętajcie o zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola  zabawek
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach  higieny
 • Dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola przed wejściem do szatni, RODZIC NIE WCHODZI DO BUDYNKU. Podobnie jest z odbieraniem- przygotuj na tą sytuację dziecko. WYJĄTEK STANOWIĄ RODZICE DZIECI W OKRESIE ADAPTACYJNYM
 • W ciągu dnia dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, poinformuj o tym dziecko
 • Płyn do dezynfekcji rąk umieszczony przy drzwiach wejściowych, używany jest tylko przez osoby dorosłe, dzieci myją ręce mydłem i wodą zaraz po wejściu do sali i czynność tą powtarzają wielokrotnie podczas dnia
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka.

Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych GIS dla placówek oświatowych z dnia  26.08.2020r.